Jierrenlang wenne Maurits Zeinstra (82) yn de grutte pastorywenning neist de katolike tsjerke fan Easterwierrum, mar no moat hy ferhûzje nei in soarchwenning, en net alles kin mei fansels.

Hea, Omrop Fryslân, 29 jannewaris 2020


Koartlyn waard Zeinstra blyn oan ien each en dat is bêst konfrontearjend, hielendal foar ien dy’t it hearlik fynt om te nifeljen mei hout.