Wat in prachtige kulturele binde ha wy hân. Ynmiddels is de Merke alwer in moanne lyn. Wat oerbliuwt binne de foto’s, filmkes en de herinnering…..in weromblik.
https://www.easterwierrum.nl/merke-2018/
https://www.easterwierrum.nl/weromblik-merke/

Ha jo ek noch moaie foto’s of filmkes fan de merke. Die kin jo stjoere nei kopij@easterwierrrum.nl