Jubileumboek Ons Ideaal

Yn it ramt fan it hunderd jierrich bestean fan fanfarekorps “Ons Ideaal” yn 2009 is in jubileumboek makke. Yn it boek stean wichtige foarfoallen fan it korps en it doarp Easterwierrum sintraal. Yn it boek stean in protte nijsgjirriche kiekjes, mar ek bydragen fan pommeranten, doarpsgenoaten, direkteuren en (âld-)korpsleden. It boek is sawat 70 siden dik en kostet mar € 10. It boek is mei mooglik makke troch stipe fan de middenstân yn en om Easterwierrum hinne. Hawwe jo ynteresse foar 100 jier “Libje foar en mei elkoar”? Jo kinne in eksimplaar fan dit unyke boek bestelle by Jacqueline Stoelinga (mail: ynformaasje@easterwierrum.nl ). Tsjin portokosten kin it boek ek tastjoerd wurde.