Easterwierrumer_AldfeartEasterwierrumer Aldfeart

De Easterwierrumer Aldfeart is in wetter yn de gemeente Littenseradiel. De feart rint fan Easterwierrum earst yn noardlike en letter yn westlike rjochting, ûnder it spoar Ljouwert-Starum troch, nei Wiuwert. De namme Easterwierrumer Aldfeart jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Oosterwierumer oudvaart.