We witte dat yn de twadde wrâldoarloch fiif Joadske bern yn Easterwierrum ûnderdúkt sieten, miskyn wol mear. Fan twa fan die Joadske bern; Izak Tropp en Heinz Blumenstein is folle bekind. Sy sieten by de famylje Jehannes en Sjoukje Dykstra op de Dille 1.

Fan die oare trije Joadske famkes is net safolle bekind.

Ien fan die famkes, Annie Moorman, siet ûnderdúkt by Wiebe Altenburg en Tjitske Palstra, yn de herberch oan de Dilledyk by de Swettte. It oare famke mei de namme Roos, siet by Klaas Jiskes Hoogma yn it doarp. Helaas witte we net har achternamme.

Fan it tredde famke of mooglik oare bern witte we noch neat. Alle ynformaasje oer de famkes of noch ûnbekinde Joadske bern  binne wolkom.

By foarbaat dank,

Stephan Kurpershoek (0623541465) en Catharinus van der Werf (0582674354)

Maile mei fansels ek nei stephankurpershoek@live.nl of csvanderwerf@gmail.com