Downloadversie verslag jaarvergadering

 1. Frank opent de vergadering om 20:00 uur en heet een ieder welkom op de jaarbijeenkomst.
  Speciaal welkom aan Lize Cnossen, Dorpencoördinator van de gemeente Súdwest Fryslân.
  Ook wordt dhr. van Dijk welkom geheten. Dhr van Dijk is gemeenteraadslid in de gemeente SWF voor Groenlinks.
 2. Vaststellen agenda
  De agenda wordt vastgesteld met als toevoeging de kascontrole en de financiële verslagen.
  Ook wordt de presentatie van de concept-dorpsvisie toegevoegd aan de agenda.
 3. Verlag jaarbijeenkomst 21 feb 2018: Deze was te lezen op www.easterwierrum.nl en hierover zijn geen opmerkingen.
 4. Jaarsverslag: Paul leest het jaarverslag 2018 voor. Tryntsje van der Meer vraag waarom de boom op het Reade Plein is omgezaagd, dit is omdat de kroon was er uitgewaaid was en het niet anders kon dan de boom om te zagen.
 5. Financiële verslagen:
  Dorpsbelang: Frank legt uit dat er een rustig jaar is geweest m.b.t. uitgaven, voor het eerst werd het bonte fonds uitgekeerd. Er is meer subsidie van de gemeente ontvangen.
  Frank legt uit wat het eigen vermogen is van Dorpsbelang.
  Dorpsbelang is financieel gezond te noemen.
  Petra voegt toe dat we vooruit gewerkt hebben m.b.t. financiën en dat we er daarom goed voor staan.
  Beheercommissie De Tysker: Djoke Reitsma ligt toe dat er positief is gedraaid.
  Er zaten nog subsidies in de pot van Littenseradiel. Het gaat goed en daar is weinig aan toe te voegen.
  Er zijn verder geen vragen/opmerkingen.
  Arjen Dijkstra vraagt of er te zien is wat er precies in kas is, dat is te zien op de sheet die getoond wordt legt Frank Jorna uit.
  Historische Commissie: Deze is iets terug gelopen op de kas.
  Dit komt mede doordat er veel activiteit is en zodanig is dit te verklaren.
  Stephan benoemt dat hij blij is dat we bij de gemeente SWF zitten, deze geeft goed subsidie voor de commissie welke een cultureel doel dienen.
  Merke-commissie: Gaat prima, werken vooruit m.b.t. de financiën.
  Badmintonclub: Positief resultaat.Verlag kascommissie
  Albert Jonker is met kennisgeving afwezig en Sjoerd Sypersma geeft als lid van de kascommissie toelichting: Geen opmerkingen over de boeken, alles is in orde. Wel valt het op dat er veel contant geld in de Tysker is, dit zou men graag anders zien. Er wordt geopperd dat er nog veel contant betaald wordt. Jan Schotanus geeft aan dat dit een geleidelijk proces is en dat men nog wat moet wennen aan het contactloos betalen met de pin.
  Anneke Monsma noemt dat de bank soms ook beperkt in het contactloos pinnen.
  Djoke zeg dit punt op te nemen in de nieuwsbrief van de Tysker en in de dorpskrant.
  Frank bedankt de kascommissie voor hun inzet.
  Sjoerd Sypersma blijft zitten als lid van de kascommissie en Benny Nauta komt in de plaats voor Albert Jonker.
 6. Aanpassing contributie: Frank legt uit waarom dorpsbelang vindt dat de contributie aangepast zou moeten worden. Er is overleg geweest met de redactie van de krant. Er moet plaats zijn voor iedereen in de krant om er iets in te zetten. Dorpsbelang wil de krant in de lucht houden in het dorp omdat dit een belangrijk informatiebron is voor en door het dorp.
  Het voorstel is: Van de krant een Dorps/school krant te maken i.p.v. een school/dorpskrant. Het verhogen met 6 euro naar 15 euro per werkend gezin.
  Alleenstaand/werkende inwoners van 5 naar 10 euro
  Gezinsleden boven de 18 jaar zonder werk: van 2,00 naar 2,00 (blijft dus gelijk)
  Frank vraagt of hier vragen over zijn: Blijft de schoolkrant even vaak komen als afgelopen jaren.
  Tryntsje van der Meer heeft vragen over de krant m.b.t de kosten. Julius Galama: Er zijn ook Dorpskranten die op de post gaan naar buiten het dorp, hierop zit voor 3 euro postzegels: Kan dit niet anders? Frank Jorna zegt dat hier naar gekeken kan worden. Hedzer van der Meer benoemt dat er achteraf betaald wordt, waarom niet in het voor, dus een jaar vooruit in plaats van achteraf. Frank geeft aan dat dit wellicht anders zou kunnen, dit zal in stemming worden gebracht. Stemming wordt aangenomen wat inhoud: Voortaan vooruit betalen voor komend jaar.
  Geert vraagt of de data van verschijning wijzigen: Frank Jorna: In principe blijft dit zoals het is. wel zal er geprobeerd worden de advertenties uit te breiden door zo meer inkomsten te genereren.
 7. Verfraaien Reade Plein
  Stephan Kurpershoek ligt toe dat dorpsbelang het Reade Plein aan wil laten passen tot een vriendelijker plein. Het plein toont niet in ogen van dorpsbelang. Er is veel ruimte op het plein. Inmiddels zijn er landschapsarchitecten mee bezig van de gemeente om te kijken wat er mee gebeuren kan. Ook de architecten viel op dat het zonde is hoe het plein er nu bij ligt.
  Hedzer van der Meer: Misschien een goede zaak om rekening te houden met het straatkaatsen, dit zal wel door moeten gaan aldus hem. Broer Boersma: Betreft het alleen het plein of ook de vaart, ook deze verdiend aandacht. Frank benoemd dat het in principe alleen om het plein gaat. Anneke Monsma vraagt of het dan gaat om bakken of om graafwerk (bloemperken) dit ivm leidingen: Paul Beista legt uit dat dit is een stap verder is, eerst wordt er gekeken naar wat er kan, later zal er dan ook naar gekeken worden of deze plannen kunnen i.v.m. eventuele leidingen. Bokke Eekerk benoemd de papiercontainer die altijd op het plein staat. Frank Jorna merkt op dat deze dan wellicht verplaatst kan worden naar de Tysker.
 8. Verslag en mededeling beheerscommissie
  Jan Schotanus ligt toe dat de gemeente drie keer is gekomen om te kijken in de Tysker, hieruit blijkt wel dat de Tysker een voorbeeld is voor de gemeente SWF.
  De gemeente heeft een onderzoek gestart naar de ontmoetingsplaatsen zoals dorpshuizen.
  Op 26/02 is het gebouw geschouwd door een bedrijf in opdracht van de gemeente om te kijken hoe hier gewerkt wordt.
  Dorpsstroom kijkt specifiek naar isolatie, verwarming energiescan e.d. de Tysker is op dit gebied best een redelijke voorloper.
  De Tysker is nog redelijk nieuw en er zijn zonnepanelen e.d.
  Er is dit jaar iets meer gas verbruikt in vergelijking met vorig jaar.
  Ook wordt er gekeken door de gemeente hoe het met de bestuurskracht gaat; Easterwierrum gaat tot nu toe goed, genoeg vrijwilligers en een stabiel bestuur. Ook zijn er natuurlijk verbeteringen door te voeren: Agenda voor reservering van de ruimtes in de Tysker en deze koppelen op de website. Easterwierrum.nl zodat online gezien kan worden welke ruimte vrij is en er al dan niet gereserveerd kan worden.
  Jan Schotanus heeft dit al in werking gezet bij Meint Miedema en hier wordt aan gewerkt.
  Ook een groter en nieuw projectiescherm is aangebracht en is er nieuwe vaatwasmachine geplaatst.
  Het parkeren bij de Tysker wil men eigenlijk uitbreiden omdat er met de vele activiteiten soms simpelweg te weinig parkeerplaatsen zijn en het kaatsveld hiervoor een deel gebruiken is geen optie, dit i.v.m. de Pelote. Dit is door de beheercommissie voorgelegd aan dorpsbelang om achter de Tysker uit te breiden en dit met de gemeente te bespreken. Er zal een rook abri worden geplaatst buiten de Tysker voor rokers. Dit omdat roken in de Tysker simpelweg niet is toegestaan. Het is de nadrukkelijke bedoeling dat deze abri gebruikt wordt om kort en alleen een sigaretje te roken en niet een tweede café dient te worden of een hangplek.
  Het interieur van de Tysker zal worden bekeken door een interieur adviseuse om de bar een up-to-date te houden door het aanbrengen van een frisse moderne kleur (schilderwerk)
  Vrijwilligers zullen worden opgeleid m.b.t. verantwoord alcohol schenken, deze les zal worden gegeven door de VNN.
  Het sleutelbeleid zal worden aangepast: De verenigingen die regelmatig gebruik maken van de Tysker zullen een eigen sleutel krijgen. Dit wordt vastgelegd op een formulier waarvoor de ontvanger tekent.
  Bokke Eekerk: Biljarttafel wordt te vaak verplaatst. Bij het neerzetten wordt hij soms toch te hard neergezet met als gevolg dat hij niet geheel stabiel meer is. Bij grote feesten zoals Merke is het begrijpelijk dat hij verwijderd wordt, Jan Schotanus heeft aangegeven dat het biljart alleen verplaatst mag worden door de biljarters. Duidelijk moet zijn dat het wel een ruimte is voor iedereen en dat het niet anders kan dat soms het biljart gewoon aan de kant moet.
  Djoke Reitsma geeft aan ook dit te communiceren in de nieuwsbrief, dan kan de biljartclub dit zelf ook in de gaten te houden. Jan geeft aan dit op te pakken.
 9. Voordracht nieuwe leden dorpsbelang
  Mozes en koning waren reeds lid en zijn ten onrechte toegevoegd aan deze lijst.
  Tegen de toetreding van deze leden heeft niemand bezwaar en worden bij deze welkom geheten.
 10. Aftredend bestuurslid
  Frank Jorna bedankt namens dorpsbelang, Stephan Kurpershoek hartelijk voor zijn inzet.
  Liesbeth Speerstra wordt voorgedragen tot bestuurslid en zonder tegenstemmen en met applaus welkom geheten.
 11. Bestuursmededelingen
  Paul legt uit dat het in de eerste instantie de bedoeling was dat er een presentatie zou worden gegeven door mevr. Joostema-Greidanus. Echter heeft deze zich terug getrokken.
 12. Concept-Dorpsvisie
  Frank ligt de dorpsvisie toe.
  In de eerste instantie was het de bedoeling om in Littenseradiel dit al te doen, maar het is er niet van gekomen i.v.m. de herindeling.
  De dorpsvisie is bedoeld om bij de gemeente aan te geven wat dorpsbelang belangrijk vind en wat dorpsbelang de komende jaren wil aanpakken.
  Wat vindt het dorp er van? Vraagt Frank.
  Lysbeth Speerstra benoemd dat er gezinnen die hun kinderen naar een school buiten het dorp brengen, dit is een zorg van de MR van de school omdat hierdoor het aantal leerlingen terug loopt en men bang is dat de school daarom gesloten zal worden. Dit terwijl de school het goed doet en de school ook erg belangrijk is voor het leven in het dorp.
  Frank benoemd dat dit bij de school ligt en niet zozeer bij dorpsbelang hoort, wel onderstreept dorpsbelang het nut van de school en heeft zij dit derhalve ook in haar dorpsvisie gezet.
  Bokke Eekerk: De schrikhekken bij de Dille, komende vanaf fietspad de Zwette, toen deze er net stonden en nieuw waren moest je slalommen en hierdoor afremmen en afstappen wat meer veiligheid gaf. Frank Jorna geeft aan dat dorpsbelang dit kenbaar heeft gemaakt bij de gemeente en dat deze hiermee bezig gaat.
  De Dilledyk nodigt uit tot hardrijden. De bestrating is slecht en geeft trilling in huis zo zegt Theo Melein.
  Frank Jorna benoemd dat dorpsbelang dit aangekaart heeft bij de gemeente en dat deze dit begrijpt maar dat er simpelweg geen geld is voor drempels e.d.
  Tryntsje van der Meer benoemt dat er taalfouten in het Fries in zitten van de dorpsvisie en biedt aan deze te verbeteren voordat het definitieve stuk naar de gemeente gaat, hier is dorpsbelang erg content mee.
  Frank brengt vervolgens de concept-dorpsvisie in stemming om deze definitief te maken, hiermee kan een ieder instemmen en de Dorpsvisie wordt hiermee vastgesteld.
 13. Rondvraag
  Johannes Dijkstra vraagt of het dorpshuis weer open kan met oudejaarsavond. Dit geeft verbinding met elkaar en ruimte om elkaar te ontmoeten. Jan Schotanus haakt hierop in en zegt dat hier naar gekeken wordt of dit weer mogelijk is. Eerder is er mee gestopt i.v.m. te weinig animo en een tekort aan bar vrijwilligers op deze avond. Geart Siesling vraagt of er al een vaste groep is voor de kopij van de dorpskrant, iemand die een vast stukje schrijft.
  Koen Eekerk benoemd i.v.m. het roken of dit niet binnen mag: Dit mag simpelweg niet, mede door wetgeving. Hier komt het bushokje voor. Jan Terra zegt dat op de hoek van de Tysker het paaltje scheef staat, deze moet rechtgezet worden. Lize Cnossen van de gemeente ligt toe dat dit gemeld kan worden via de site van de gemeente. MOR melding.
  Dit kan voor kleine dingen ingevuld worden via internet.
  Bokke Eekerk geeft een aanvulling op rookhok: Idee om een groot rookhok te plaatsen met krukken e.d. Frank benoemt dat dit niet zal gebeuren, het rookhok is puur om kort te roken en zeker niet bedoeld als zit/hang plek.
  Hedzer van der Meer: Benoemd dat het Sneeker nieuwsblad niet meer bezorgd wordt. Lize Cnossen (SWF) geeft aan dat dit niet van de gemeente is en dat ze het wel weer zal aankaarten binnen de gemeente.
  Stephan Kurpershoek geeft uitleg over Us Festival komende week, er zijn enorm veel activiteiten te doen en doet een oproep om vooral te komen.

Frank sluit rond 21:40 de vergadering.