We meie wer!

BIS spilet dit jier TROCH DE RAARDERBOSK yn Easterwierrum! De seis foarstellingen sille spile wurde fan 16 o/m 25 juny 2022.

Wy hoopje elkenien dit jier wer in prachtich iepenloftspul biede te kinnen. De bern binne al fan febrewaris ôf oan it oefenjen en binne der no hast klear foar.

Troch omstannichheden moatte wy dit jier ús generale repetysje op woansdeitemiddei 15 juny hâlde. Dizze foarstelling is foar elkenien dy’t oan BIS meiwurket in tige spannende, earste kear dat der mei publyk spile wurdt.

Wy wolle jimme as ynwenners fan Easterwierrum fan herte wolkom hjitte op dizze middei. 

De foarstelling start om 16.00 oere, de yntree is € 5,-

Graach oant sjen op 15 juny!

It BIS-bestjoer

www.berneiepenloftspul.nl