Spesjaal foar har leden, ek út Easterwierrum organisjearret iisklup “de Twa Doarpen”op snein 15 maart 2020 in middei reedriden. It riden fynt plak yn de âlfestêdenhal yn Ljouwert. Om 13 oere fuort út Mantgum by Sporthal “Om ‘e Terp”. Mear ynformaasje sjoch understeande flyer.