Bron: MTV’14. Sawol it Sneeker Nieuwsblad as Groot Sneek hawwe dit Peaskewykein it nijs al melden fan de hânhavening fan ús earste team yn de Noardlike twadde divyzje. In moai risseltaat foar ús MTV’14 yn it debuutseizoen fan ús jonge klup op dit nivo.

It ferslach op de webside fan it Sneeker Nieuwsblad kinst fine op https://sneekernieuwsblad.nl/artikel/1010905/handhaving-mtv-14.html

It ferslach op de webside fan de krante Groot Sneek kinst fine op https://www.grootsneek.nl/nieuws/sport/2019/04/21/handhaving-mtv14-in-debuutseizoen/

Noflike Peaske!