Op sneon 9 maart 2019 organisearje in grút oantal ferienings en kommisjes út Easterwierrum “Ús Festival” yn MFC “De Tysker” fan 10.00 – 23.00 oere.

Op it programma stean u.o.: 

Lêzingen, konsert Fanfarekorps “Ons Ideaal”, lunchkonsert “Doarpskoar Easterwierrum”, band “The Mule Stompers”, Silent Disko, band “Wiltsje fan Peazens”, demo Pealdûnsjen, band “The Goshawks mei Auke Bloemhof”, eroatyske kwis, yoga-sessie, dichterskollektyf Rixt, toaniel en noch folle mear! 

It programma kinne jo downloaden yn pdf. 

Rektifikaasje:

  • Workshop Pealdûnsjen mei Josien Hoekstra. Der binne gean 14 peallen mar 2 peallen. Der kinne 14 persoanen meidwaan oan de workshop pealdûnsjen.  Opjaan foarôf by Tessa Bootsma.