Op snein 9 novimber 2014 spile Kubus and the Kingpins út Noard-Hollân by ús yn de Tysker. De seal wie iepen fanôf 16.00 uur.