Easterwierrum – Jim ha se grif sjoen, fersierde 30 km buorden. Hoe en werom ha jo miskien tocht. No, dit hie alles te krijen mei de bekendmakking fan it stik wat it Berne Iepenloftspul dit jier spilet.

Bron: Op ‘e Skille, 4 febrewaris 2020

Sjoch foar de foto’s op www.berneiepenloftspul.nl