Op sneon 16 oktober 2016 wie it spykerslaan en livemuzyk Roam2Room, mei sanger Richard Terra yn de Tysker.

Útslach spykerslaan

Manlju:

1e priis: Ruurd Speerstra
2e priis: Wybren
3e priis: Sjoerd Rozenberg

Foulju:

1e priis: Petra Miedema
2e priis: Geartsje Haagsma
3e priis: Liesbeth Speerstra

flyer-spijkerslaan-tysker-easterwierrumDe foto’s binne makke troch Piet Boersma, Pier Veldman en Richard Terra.