De Slachtemarathon fan 4 juny 2016.

Ha jo noch moaie foto’s fan Easterwierrum en omkriten tiidens de Slachtemarathon? Of foto’s fan minsken út Easterwierrum op disse dei? Stjoer se dan even nei kopij@easterwierrum.nl, dan komme se op webside Easterwierrum.nl :-).

Leeuwarder Courant, Genieten tussen asfalt en drek bij Slachtemarathon, 6 juny 2016
Huis aan huis: Slachtemarathon onder prachtige omstandigheden, 4 juny 2016

In moai oarsjoch fan de Slachtemarathon makke troch Omrop Fryslân.