Op woansdei 2 septimber 2015, tusken 18:30 -21:15 oere binne nije skelpen oanbrocht op it skelpepaad om e âld toer op Tsjerkebuorren. Dit is mei mogelik makke troch Jan en Marja Skoltanus, Dries en Tinneke Altenburg, Jan Altenburg, Jan Terra, Edward Terra, Yde Terpstra, Wim Terpstra, Han Kroes, Meint Miedema en Evert Boersma. Skelpen binne brocht troch Jaap Hoekstra en materialen (skeppen en kroaden) levere troch Bootsma Boubedriuw.  Foto’s binne makke troch Edward Terra.