fotografy: Tom van Huisstede
fotografy: Tom van Huisstede

Foar it earst sil Ids Willemsma se oan it grutte publyk toane: de skaalmodellen fan syn keunstwurken. Yn de tentoanstelling ‘Ids! – Sjen, Sjoch, Sjoen’ komt in libben lang keunstner wêzen foarby, yn bylden en gedichten. Op ’e souder fan syn hûs yn Easterwierrum steane de modellen yn lange rigen neistelkoar op ’e grûn, klear foar de ferhuzing nei OBE. It is apart om safolle grutte bekende keunstwurken sa lyts en flak neistelkoar te sjen. De timpel fan de seedyk, de brêge fan De Pein. ‘De Spits fan Ids’ fan Oerterp, dêr’t ik altyd ûndertroch ryd, is hjir mar in lytse priem, ik kin der sa oerhinne stappe. It oarlochsmonumint yn Akkrum (1970) wie it alderearste keunstwurk dat ik as bern bewust seach. No gean ik troch de knibbels om dat ûntwerp, lytser as in pjut, fan tichtby te bestudearjen.

De Moanne – Karin Bies – 26 july 2019

Lês it hiele ferhaal en op de Moanne