Op 24 april is in delegaasje parochianen Easterwierrum nei it Amelân wêst om de nije tsjerke te besjen mei materialen fanút de R.K. tsjerke út Easterwierrum. Sa stean no it alter en it doopfet yn de Clement tsjerke, nei de werbou. De werbou fan de Clemens tsjerke wie nedich troch de brân op 5 febrewaris 2013. De parochianen ha de tsjinst folge fan Pastoar Henk Nota.

De organisaasje wie yn hannen fan Broer Boersma en Johan Bonekamp. Sytse Alberba wie de busksjauffeur fan it reiske nei it Amelân.

Hjir under de foto fan Geert Siesling.

sjoch ek:

Ferwiderje fan alter en doopfet út de H. Wiro tsjerke