Oude Toren Oosterwierum, De Prins, 11-02-1911De oude Toren te Oosterwierum (Fr.)

Eenzaam staat hij daar op een restant van een groote terp, zeer juist het Friesche landschap typerend. Hij bevat een merkwaardige oude klok met prachtigen toon, waarop in Gotische karakters een Latijnsch rondschrift is aangebracht. dat vertaald als volgt luidt: “Het woord des Heeren blijft in eeuwigheid, de profeet
]esaie – en de Heilige Nicolaas heet ik anno 1534”. – De kerk werd in 1902 afgebroken en is overgebracht naar ’t “nieuwe” dorp; door de kerkvoogden is besloten, een nieuwen toren te laten bouwen bij de kerk en de oude af te breken; er worden evenwel pogingen aangewend om de slooping van den forschen veteraan te voorkomen, wat waardeering verdient!, De Prins, 11-02-1911