De toanielferiening ‘Opnijforiene’ en Fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ binne dwaande mei de tarieding fan de Toanielfoarstelling Scrooge. De foarstellingen binne op 21, 22 en 23 desimber. Binnenkoart start de kaartferkeap.