Fan ‘e moarn tusken 10 – 12 oere wie it de opheldei fan strúken en planten fan it Natuerlik Ferskaat. De bestelling koe ophelle wurde bij Hoveniersbedriuw Melein op de Dilledyk.

Hjirunder in pear foto’s