Op 14 januari jl. is de projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’ van start gegaan. De deelnemende
partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MRren en dorpsbelangen uit Wiuwert, Easterwierrum
en Boazum. De projectgroep gaat zich de komende tijd bezighouden met de ontwikkeling van een
streekschool op een centrale plek tussen de dorpen.

Tijdens bijeenkomsten die aan het eind van 2019 in de scholen hebben plaatsgevonden is duidelijk
geworden dat één school opeen centrale plaats de sterkste mogelijkheid is om voor langere tijd
kwalitatief goed onderwijs te behouden in deze regio. Hierbij is genoemd dat een streekschool met
een ‘plattelands concept’ zeer gewenst is. Daarnaast zou het goed zijn wanneer meerdere organisaties
aansluiten, zoals opvang, peuterspeelzaal en/of sport en muziekactiviteiten. Ook is tijdens de avonden
naar voren gekomen dat de school groen en duurzaam zou moeten zijn, passend bij de huidige tijd.

De eerste uitdaging is om het concept te ontwikkelen en daarnaast goed onderzoek te laten doen naar
de mogelijkheden voor een locatie. Hiervoor plannen de directie, MRren en dorpsbelangen afspraken
met betrokken wethouder.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden over het verloop van dit traject.

Met vriendelijke groet,
De projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’