Gezien de ontwikkelingen in de politiek van Sudwest-Fryslân maken we op dit moment een kleine pas op de plaats voor wat betreft de ontwikkeling van scenario’s in samenwerking van onze scholen. Er is na de drie bijeenkomsten in de dorpen een rapport in voorbereiding waarmee we de wethouder en de politiek warm willen maken voor onze scenario’s om de krimp van onze scholen op te vangen en mogelijkheden op samenwerking te benutten. We weten echter nog niet wat er in de politiek gaat gebeuren en wat onze kansen zijn.

In de drie bijeenkomsten op de scholen hebben wij een positieve indruk gekregen over een samenwerking. Wij hebben informeel 9 december genoemd als datum voor een groter overleg met de drie dorpen. Bij nader inzien weten we niet goed wat het onderwerp zou moeten zijn van dit overleg. De drie bijeenkomsten op de scholen kwamen op inhoud prima overeen. De sfeer was overal zeer constructief. Gezien de geringe mogelijkheden op ambtelijke en politieke voortgang willen we op een later en geschikter tijdstip een overleg plannen voor drie dorpen samen.

In de komende weken formeren we een kleine werkgroep uit de drie dorpen. Deze zal als taak hebben een tijdpad met activiteiten samen te stellen. U zult vanuit de werkgroep regelmatig bericht krijgen over initiatieven en vorderingen.

Met vriendelijke groet,

Namens MR en directie van de scholen
Ronald de Bie

Procesbegeleider leerlingendaling Penta Rho
Arnold Oosterdijk

Directeur OT-Noord Gearhing
(o.a. Dûbelspan-Boazum, de Fôlefinne-Easterwierrum, de Pikeloer-Wiuwert)