Hemels Easterwierrum

Hallo Easterwierrumers, we komen naar jullie toe op Hemelvaartsdag! Ga lekker in de tuin zitten met jullie ‘huishouding’ en wij komen jullie tussen 15:30 en 17:30u vermaken met spelletjes voor het hele gezin. Coronaproof...

Nijs fan it BIS

Bêste ynwenners fan Easterwierrum, En dan is it stil yn Easterwierrum, gjin bern by de Tysker dy’t oan’t oefenjen binne, gjin heiten en memmen en oare frijwilligers dy’t drok mei it dekôr oan’t bouwen...

Beste merkegangers

Beste easterwierrummers/merkegangers, Helaas hebben wij als merke-kommisje in overleg met het dorpsbelang besloten dat de merke dit jaar niet door zal gaan in verband het corona-virus. Wij vinden dit natuurlijk erg jammer. We verwachten...

BIS 2020 giet net troch

Nei in oantal wiken fan spanning, kin it wol as slagget it net, hat it bestjoer fan BIS de knoop troch hakt. It Berneiepenloftspul fan 2020 “Troch de Raarder bosk” giet net troch!!!!! Wy ferpleatse de produksje nei...

De Coronaviridae

‘De Coronaviridae’, zo heet het hoofdstuk uit mijn leerboek over virusziekten van 35 jaar geleden. Die titel refereert aan de ‘familie van de Coronavirussen’ en de inhoud gaat over wat die zoal aan ellende...

Zeinstra moat opromje

Jierrenlang wenne Maurits Zeinstra (82) yn de grutte pastorywenning neist de katolike tsjerke fan Easterwierrum, mar no moat hy ferhûzje nei in soarchwenning, en net alles kin mei fansels. Hea, Omrop Fryslân, 29 jannewaris 2020...

Ontwikkeling streekschool

Op 14 januari jl. is de projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’ van start gegaan. De deelnemende partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MRren en dorpsbelangen uit Wiuwert, Easterwierrum en Boazum. De projectgroep gaat zich de...

MTV nodigt tafeltennissers uit in vakantieperiode

EASTERWIERRUM – MTV’14 in Easterwierrum biedt vanaf 24 juli belangstellenden de kans om gedurende de vakantieperiode op woensdagavond te komen tafeltennissen. Sjoch foar it hiele artikel op understeande link https://sneekernieuwsblad.nl/artikel/1032897/mtv-nodigt-tafeltennissers-uit.html Mear ynformaasje oer MTV’14...

Scrooge

Kom op 21, 22 of 23 desimber nei de Tysker yn Easterwierrum foar toanielfoarstelling Scrooge. In super goed begjin fan de kryst 😃🎄✨ mei Toanielferiening Opnijforiene en Fanfare Ons Ideaal. Kaartferkeap Scrooge á € 7,50 p.p....

BûtenGewoan Berikber

Goeie, ynwenners fan Midden-Fryslân! Zoals u waarschijnlijk al weet wordt er momenteel in drie gebieden -samen met inwoners- onderzoek gedaan naar de toekomstige bereikbaarheid van het Friese platteland. Onder de naam BûtenGewoan Berikber zijn...

Holle Bolle Katsjing!

Ek dit jier dogge wy mei oan de Rabo Ledensponsoring. Foar eltse stim kryt de Spulwike €5,- fan de Rabobank oermakke. Stimme kin fia de folgjende link: rabo.nl/sneek-zwf/ledensponsoring De code foar de Spulwike is: RLS197...