Nijjiers-konsert_20150117Fanfarekorps Ons Ideaal - EasterwierrumOp 17 jannewaris (20.00 oer) jout fanfarecorps ‘Ons Ideaal’ mei meiwurking fan jeugdkorps “Hear ús!”, wer in nijjjierskonsert yn doarpshûs de Tysker yn Easterwierrum. De lêste 10 jier hat it korps om it jier in nijjierskonsert hâlden, dêr’t altyd in tema oan fêst siet.  Dat tema kaam yn ‘e klean fan de muzikanten én publyk en yn ‘e oanklaaiing fan de seal werom. Oft dat dit jier ek sa wêze sil? Gean der mar fanút! Wy tidigje op in “beestachtich” konsert. Neist de skoallen, hat “Ons Ideaal” ek de gearwurking socht mei it korps “de Harmonie” fan Weidum. Ien en oar hat laad ta it jeugdkorps “Hear ús!” dat sa’n 15 learlingen hat. It projekt hat bewiisd dat der noch rom plak is foar in korpsmuzyk. It jeugdkorps stiet ûnder entûsjaste lieding fan Ria Fennema. Op ‘e Skille, Nûmer 1, 14 jannewaris 2015