EASTERWIERRUM – MTV’14 in Easterwierrum biedt vanaf 24 juli belangstellenden de kans om gedurende de vakantieperiode op woensdagavond te komen tafeltennissen.

Sjoch foar it hiele artikel op understeande link

https://sneekernieuwsblad.nl/artikel/1032897/mtv-nodigt-tafeltennissers-uit.html

Mear ynformaasje oer MTV’14 sjoch dan op www.mtv14.wordpress.com