Miedema Automatisering út Easterwierrum nimt kompjûterbedriuw ‘Ad-Vice, computerhulp aan huis’ yn Snits oer fanôf 1 jannewaris 2019. Mear ynformaasje, sjoch kranteknipsel yn ‘t Sneeker Nieuwsblad fan 27 desimber 2018. 

Digitaal kinne jo it Sneeker Nieuwsblad ek lêze.
https://flippingbook.ndcmediagroep.nl/snb/#p=30