70 jier Fryske Frijheid.Knipsel 3

Lêzing mei bylden troch de hear Fred van Vliet.
Fred siet yn de oarloch as lyts jonkje ûnderdûkt yn Snits omdat hy Joadsk wie.
Fred sil in bysûnder nijsgirrich ferhaal fertelle oer syn libben en syn famylje.
Hoe kaam Fred fan út Dútsklân en Amsterdam hjir te lâne ?
Wat hat de Nederlânske oarlochsfilm Süskind foar link mei it forhaal fan Fred van Vliet ?
Al in bytsje nijsgirrich wurden nei dit ferhaal?
Jo binne fan herte wolkom op woansdei 15 april 2015 te Easterwierrum.

Ynrin: 19:30 oere.
Oanfang: 20:00 oere.