Lêzing mei bylden oer de Crash fan de Wellington bommewerper by Klaaiterp en fleanfljild Fliegerhorst Ljouwert yn de Twadde Wrâldoarloch

De lêzing op 19 novimber 2016 yn de Tysker waard fersoarge troch Alexander Tuinhout en Douwe Drijver fan Stichting Missing Airman Memorial Foundation (SMAMF) yn gearwurking mei de Histoaryske Kommisje “De Easterwierrumer Freonerûnte”.

Wat in prachtige lêzing ha de mannen fan SMAMF ús brocht, foar sa’n 50 minsken yn de seal.

lezing-crash-fan-de-wellington-bommewerper-by-klaaiterp

De foto’s binne makke troch Geart Siesling fanút de fideo’s.