KrystjûnkonsertIt krystkonsert wie op tongersdeitejûn, 24 desimber.

Hjiroan ha meiwurke:

– Doarpsfanfare “Ons Ideaal” ûnder lieding fan dirigint Menno Haantjes
– De toanielferiening “Op Nij Foriene”
– Sjonger Jitze Grijpsma
– De bern fan basisskoalle “De Fôlefinne”
– Kommisje fan behear fan ‘e H. Wirotsjerke

De oanfang fan it konsert wie yn ‘e H. Wirotsjerke en is eindige yn doarphûs de Tysker.