Op 6 maaie 2017 kluskes op it hôf mei help fan: René Abbing, Dries Altenburg, Dinnie Boersma, Germ Boersma, Willem Jongste, Jan en Ate Jan de Schiffart, Jan Schotanus, Yde Terpstra, Jan Terra, Auke de Vries en Douwe vd Werf.
De foto’s binne makke troch Marja Schotanus.