Kapteyn Mobiel PlanetariumAltyd al de stjerren fan tichby sjen wollen…? Kom dan nei it Kapteyn Mobiel Planetarium yn De Tysker te Easterwierrum

Foar alle leeftiden!, Sneon 20 febrewaris 2016 15 oere, 16, 17, 19, 20 en 21 oere.

It Kapteyn Mobiele Planetarium fan de Ryksuniversiteit Grins komt nei Easterwierrum! Yn it planetarium kin elkenien fan elke leeftiid in reis meitsje troch it hielal ûnder begelieding fan in echte stjerrekundige!

Der is in spesjale foarstelling foar de jongste bern, wat âldere bern en… foarstellingen foar de leeftiid 12-112 jier. Fanselssprekkend kinne âlders of paken/beppen tagelyk mei de bern nei de foarstelling.

Tagongspriis: bern basisskoalle € 2,- oaren € 5,-.

Tiidskema:

  • 15:00 oere 1e foarstelling foar bern oant 8 jier.
  • 16:00 oere 2e foarstelling foar bern oant 12 jier.
  • 17:00 oere 3e foarstelling foar bern oant 12 jier / alle leeftiden.
  • 19:00 oere 4e foarstelling foar alle leeftiden fan 12 jier ôf.
  • 20:00 oere 5e foarstelling foar alle leeftiden fan 12 jier ôf.
  • 21:00 oere 6e foarstelling foar alle leeftiden fan 12 jier ôf

Flyer Mobyl Planetarium