Fûgelwacht_Logosneon 21 maaie om 10.30 oere by “De Dille” te Easterwierrum

Programma.

  1. Iepening troch keunstner Ids Willemsma en útlis oer syn makke wurken.
  2. Jan-Wybe Riemersma oer de bou fan de BoereSwelleTille.
  3. Ûnthulling ynformaasjeboerd en praatsje troch Joast Stoelinga
  4. Fûgelwacht Easterwierrum
  5. 12.00 oere; Kofjetafel yn “De Tysker” te Easterwierrum.
  6. 12.30 oere; Presintaasje oer de boereswel mei bylden troch Jan de Jong, swellekenner by útstek yn Fryslân!
  7. 13.30 oere; Neipetear/13.45 oere Slúting.

Foto’s binne makke troch Geart Siesling