It waar wie net best, mar der wiene wer in protte minsken die nei de Âld Skoalle kamen foar in kop kofje en life muzyk fan it Fanfarekorps ‘Ons Ideaal’. Ek dit jier makke it fanfare korps ‘Ons Ideaal’ wer oaljekoeken foar minsken út it doarp op âldjiersdei. Yn ‘d Ald Skoalle op ‘e Singel binne de oaljekoeken ek dit jier wer bakt troch de fanfare-leden en de fam Kooistra. 

Hjirunder de flyer en in pear foto’s.