HUISHOUDELIJK REGLEMENT volgens art 19 der statuten van 11 mei 2004.

Van de “Feriening fan Doarpsbelang Easterwierrum” gevestigd in de gemeente Littenseradiel, vastgesteld op de algemene jaarvergadering van 15 januari 1976 en aangepast op 13 november 1985. Daarna gewijzigd op 11 mei 2004 en 12 februari 2008.

Lidmaatschap.

Art. 1. De aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen door het bestuur voor een tijdvak van ten hoogste drie maanden geheel of gedeeltelijk worden ontzegd aan hen, die zich bij herhaling schuldig maken aan overtreding van de bepalingen, in of krachtens dit reglement vastgesteld.

Art. 2. Vervallen verklaring van het lidmaatschap als gewoon lid kan plaats hebben ten aanzien van leden

  1. die, na daartoe per aangetekend schrijven bij herhaling te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan hun geldelijke verplichtingen hebben voldaan;
  2. die, nadat op hen de in artikel 1 genoemde maatregel is toegepast voortgaan zich schuldig te maken aan enige overtreding als daar bepaald, door hun woorden of gedragingen de goede naam der vereniging schaden, of nadat de tegen hen uitgesproken ontzegging is geëindigd, andermaal zich aan overtreding als in artikel 1 genoemd schuldig maken.
  3. die, wegens verhuizing niet meer in Easterwierrum woonachtig zijn, tenzij door aanmelding bij het bestuur der vereniging uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven als donateur aan de vereniging verbonden te willen blijven

Art. 3. De maatregelen genoemd in artikel 1 doen de verplichtingen jegens de vereniging onverminderd voortduren. (De vervallenverklaring van het lidmaatschap doet alle na die vervallenverklaring ontstane verplichtingen vervallen. Reeds voor de vervallenverklaring verschuldigde gelden zijn terstond invorderbaar).

Art. 4. Tot introductie zijn gerechtigd de ereleden en de gewone leden. Introductie kan plaats hebben tweemaal per jaar telkens voor niet langer dan een dag.

Ereleden en gewone leden kunnen hun kinderen, die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt doorlopend introduceren.

Art. 5. Kandidaat gewone leden worden geacht van het ogenblik af waarop de aanmelding genoemd in artikel 4 der statuten het bestuur heeft bereikt, door het bestuur te zijn geïntroduceerd.

Art: 6.   Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te stellen, alsmede een termijn te bepalen, binnen welke dezelfde persoon niet andermaal zal kunnen worden geïntroduceerd, op grond van de houding of gedragingen van de betrokkene gedurende de tijd van zijn introductie.

Geldmiddelen.

Art. 7. Ereleden betalen geen contributie.

Op de jaarvergadering van 28 januari 1999 is het voorstel tot wijziging van het contributiesysteem aanvaard. Dit betekent dat er per huishouding een bijdrage wordt vastgesteld voor een Gezin, Alleenstaanden en Kinderen boven de 18 jaar.

In de vergadering van 12 februari 2008 zijn de volgende bijdragen opnieuw vastgesteld;

voor onderstaande categorieën.

  • Gezin / Samenwonenden incl. eventuele gezinsleden onder de 18 jaar
€ 9,00
  • Alleenstaande / Werkende inwonende gezinsleden boven de 18 jaar
€ 5,00
  • Gezinsleden boven de 18 jaar zonder werk
€ 2,00

Voor donateurs is de bijdrage € 9,00 per jaar. Ingeval van toetreding als gewoon lid na de eerste juli van het kalenderjaar wordt de contributie tot de helft verminderd. In alle gevallen, waarin het gewone lidmaatschap is geëindigd, blijft de contributie van het lopende verenigingsjaar, voor zover nog niet voldaan, verschuldigd.

Art. 8. De betaling van de door de leden en donateurs verschuldigde gelden zal geschieden door te hunnen huize over het bedrag op door de penningmeester ondertekende kwitantie te beschikken, telkens uiterlijk binnen de maand volgende op die, waarin hun toetreding plaatsvond, of door het sturen van een rekening of acceptgiro. Voor elke aanbieding, waarop betaling niet is geschied, wordt bij de volgende aanbieding een bedrag van € 2,00 als extrakosten in rekening gebracht.

Indien na driemaal herhaalde aanbieding de betaling niet is geschied, is een boete van 100% van het verschuldigde verbeurd, waarvan aan de betrokkene door de penningmeester schriftelijke mededeling wordt gedaan, onder gelijktijdige kennisgeving, dat betrokkene van alle hem toekomende rechten is verstoken, totdat de volledige betaling van al het verschuldigde met de verbeurde boetes heeft plaatsgehad, alles onverminderd het in artikel 2 bepaalde.

Bestuur.

Art. 9. Behalve uit een voorzitter, secretaris en penningmeester bestaat het bestuur uit een vicevoorzitter en notulist.

Art. 10. De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.

Art. 11. Het bestuur dient te handelen volgens de uitgangpunten in art. 10 der statuten.

  1. Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van € 1500,00 te boven gaande, worden door geen der bestuursleden verricht dan na daartoe door het bestuur of de meerderheid daarvan verleende toestemming. Ten behoeve van horeca transacties kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt mits vermeld in vergaderverslag van de bestuursvergaderingen.
  2. Als de handelingen het bedrag van € 15000,00 te boven gaan is artikel 10 lid 3 der statuten van toepassing. .

Art. 12. Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit het nodig acht.

Art. 13. Het bestuur beheert de aan de vereniging in eigendom toebehorende zaken.

Het zorgt dat lijsten worden aangelegd en aangehouden vermeldende de voornamen, de namen en adressen der ereleden, gewone leden en begunstigende leden met aanduiding van het tijdstip hunnen toetreding alsmede van het tijdstip van het einde van hun lidmaatschap.

Art. 14. Het bestuur kan zich bij het uitoefenen van zijn taak doen bijstaan door één of meer uit de leden gevormde commissie(s). Tijdens de jaarvergadering moeten ook de financiële verslagen van de desbetreffende commissies ter inzage liggen.

Vergaderingen.

Art. 15. Binnen twee maanden na het einde van ieder verenigingsjaar zal een algemene ledenvergadering worden gehouden. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over zijn werkzaamheid, over de geldmiddelen van de vereniging en over haar lotgevallen in het afgelopen verenigingsjaar, waarna de commissie bedoeld in het volgende artikel verslag uitbrengt over het door haar ingestelde onderzoek. Indien hierna de algemene ledenvergadering de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar goedkeurt wordt het bestuur gedechargeerd.

Art. 16. In de in het vorige artikel bedoelde vergadering vindt de bestuursverkiezing als bedoeld in artikel 9 van de statuten plaats.

Na het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt hierin voorzien in de eerstvolgende

Algemene ledenvergadering.

Art. 17. In de in het artikel 15 bedoelde vergadering wordt een commissie van 2 leden benoemd tot het onderzoek en verantwoording voor het volgende verenigingsjaar en over de geldelijke omstandigheden der vereniging. Bij verhindering van 1 van de leden is de penningmeester gerechtigd een vervangend lid aan te zoeken deze taak te verrichten.

Art. 18. Het bestuur is bevoegd te allen tijde en is verplicht op schriftelijk behoorlijk gemotiveerd verzoek van ten minste 10 stemgerechtigde leden binnen veertien dagen nadat zodanig verzoek de secretaris heeft bereikt een andere dan de in het eerste lid van artikel 15 bedoelde algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

Blijft het bestuur in gebreke binnen de gestelde termijn aan het verzoek te voldoen, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf de bedoelde vergadering te beleggen.

Art. 19. Tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering worden alle leden tenminste 14 dagen tevoren schriftelijk opgeroepen met mededeling van plaats en uur der vergadering, alsmede van de te behandelen onderwerpen.

In spoedeisende gevallen ter beoordeling van het bestuur kan de in het vorige lid bepaalde termijn tot 2 dagen worden teruggebracht.

Art. 20. Op de algemene ledenvergadering kunnen niet op de agenda vermelde onderwerpen niet in behandeling worden genomen.

Art. 21. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voor zover de statuten of dit reglement niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

Indien niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Art. 22. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming wenst in welk geval de stemming schriftelijk geschiedt.

Stemming over te verkiezen personen geschiedt steeds schriftelijk bij gesloten, ongetekende briefjes.

Onder stemmen in dit en in het vorige artikel worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, als hoedanig niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

Art. 23. De algemene ledenvergadering is, ongeacht het aantal aanwezige leden steeds tot het nemen van besluiten bevoegd, tenzij in dit reglement of in de statuten anders is bepaald.

Art . 24. Van het verhandelde in een bestuursvergadering of ledenvergadering wordt door het bestuur nauwkeurig aantekening gehouden in een daarvoor te houden notulenboek. Deze aantekeningen worden in de eerstvolgende desbetreffende vergadering voorgelezen en daarop wordt de goedkeuring van de vergadering gevraagd; zo deze wordt verkregen, worden de aantekeningen ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De aldus ondertekende notulen strekken tot volledig bewijs van hetgeen daarin vermeld staat.

Art. 25. In algemene ledenvergaderingen, gehouden zonder dat de in artikel 19 gestelde termijnen in acht zijn genomen, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

Wijziging van het huishoudelijk reglement

Art. 26. Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt op dezelfde wijze als is voorgeschreven voor wijziging van de statuten.

Slotbepaling.

Art. 27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemene ledenvergadering.

Art. 28. Een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage bij de secretaris van het bestuur van Feriening fan Doarpsbelang Easterwierrum”. Het huishoudelijk reglement is ook hier verkrijgbaar.