It tema fan Spulwike 2018 is ‘Superhelden en stripfiguren’! Hjirûnder stean al in pear fan ús favorieten mar der binne natuerlik noch folle mear: Mickey Mouse, Suske en Wiske, Donald Duck, Kuifje, Asterix en Obelix enz. enz. 
Wat is dyn favoriet? Wy binne hiel nijsgjirrich!!