Nei in pear kâlde ❄️, mar foaral wiete ️ moannen, sit de moaiste wike fan it jier der wer oan te kommen:
 
☀️ SPULWIKE! ☀️
 
Mei dit jier fansels wer in nij tema:
*Spulwike giet op Safary!*
 
Wy gean graach mei jim de wyldernis yn, sadat wy achter de liuwen , oaljefanten , sebra’s , krokodillen en noashoarnen oan gean kinne! Dus helje dyn safary klean gau op fan souder en set dyn kapmes alfêst yn it fet . Sa bist klear om der, teagearre mei ús, wer in skitterende Spulwike fan te meitsjen!
 
❕Spulwike is ek dit jier sa as gewoanlik wer yn de earste wike fan de simmerfakânsje, dus fan 22 oant en mei 26 july. Graach oant dan!
Ynkoarten mear ynformaasje