Ek dit jier dogge wy mei oan de Rabo Ledensponsoring. Foar eltse stim kryt de Spulwike €5,- fan de Rabobank oermakke. Stimme kin fia de folgjende link: rabo.nl/sneek-zwf/ledensponsoring
De code foar de Spulwike is: RLS197

Wy soene it geweldich fyne at jo stim nei de Spulwike giet sjoen dat ús finansjele takomst nei de weryndieling nog net wis is. Ut namme fan alle bern út de Greidhoeke; Tige, mar dan ek tige tank!