Histoaryske Kommisje “De Easterwierrumer Freonerûnte docht in oprop oan jo!

Ha jo thús noch moaie foto’s, kaarten, tekeningen, dokuminten, dia’s, filmpkes, folders of noch wat oars bysûnders fan Easterwierrum lizzen?  Eins tige spitich dat it allinnich by jo te besjen is…elkenien dy’t wat mei Easterwierrum hat soe der eins fan genietsje moatte…

Wat sykje wy? Foto’s/dokuminten/dia’s yn alle soarten/maten (merke, skoalle, feesten, famylje, bysûnderheden, persoanen) en fan alle tiden dus ek fan resinte datum! 

Ha jo de foto’s yn albums plakt? Jo kinne wol in foto fan in foto nimme mei in digitale kamera en dan sa nei ús maile. Jo kinne losse foto’s/dokuminten ek nei ús opstjoere per post. Wy nimme dan in foto fan in foto of skanne se yn.
De foto’s en dokuminten stjoere we dan wer nei jo werom. Alde filmkes sette we kosteleas foar jo oer op dvd of we ferstjoere it dgitaal nei jo ta.
At jo mear ynformaasje ha oer de dingen dy’t jo nei ús stjoere bygelyks nammen fan de minsken op de foto’s/ferhaal/tiidstip dan wolle we dat ek graach witte.

Wy komme ek graach by jo thús, Wy nimme dan de apparatuer mei!
Witte jo noch mear âld-Easterwierrumers of neitins te wenjen dy’t miskien ek noch wol wat lizzen ha, lit it us witte. Digitale bestannen kinne sa nei ús mailt wurde.

Jo kinne jo guod ek skinke oan ús Kommisje (doarp Easterwierrum), it wurdt dan goed bewarre en bliuwt dan ek beskikber foar de kommende generaasjes.

Ha jo fragen, skilje of mail ús.

Alfêst betanke!

Digitale bestannen graach ferstjoere nei:

kopij@easterwierrum.nl
Meint Miedema tillnr.06 212 34 907

Dokuminten/foto’s per post graach ferstjoere nei:

Stephan Kurpershoek
Doarpsstrjitte 18 , 9021CL Easterwierrum
Tillnr.06 235 414 65/ stephankurpershoek@live.nl

Net ferjitte om jo eigen gegevens mei te stjoeren.

Geart Siesling tillnr. 058 250 1264/ gsiesling@hetnet.nl

Piet Boersma tillnr. 06 130 61 803/ pietboersma@outlook.com

Nico van der Werf tillnr. 0566601281/ nicovanderwerf@hetnet.nl

Elk jier op de earste sneon fan maaie organisearret de Histoaryske Kommisje in “Noflike Jun” yn “De Tysker” te Easterwierrum. Op dizze jûn fynt der in presintaasje plak fan bysûndere âlde foto’s út alle tiiden en in âlde film op grût skerm. Dit alles yn de sfeer fan eartiids! Hâldt ús webside dêrom goed yn de gaten foar it programma fan dizze jûn. Op dizze jûn kinne jo ek jo foto’s, dokuminten en oare saken ynbringe of skinke oan ús kommisje. Graach foarsjoen fan jo gegevens en goed ferpakt yn envelop of doaze.

 

Histoaryske Kommisje “De Easterwierrumer Freonerûnte” doet een oproep aan u!

Heeft u thuis nog mooie foto’s, kaarten, tekeningen, documenten, dia’s, folders of iets anders bijzonders van Easterwierrum liggen?
Eigenlijk jammer dat dit alleen bij u is te zien….iedereen die wat met Easterwierrum heeft zou er eigenlijk van moeten genieten.

Wat zoeken wij? Foto’s/documenten/dia’s/filmpjes in alle soorten en maten (merke, school, feesten, familie, bijzonderheden, personen en reisjes)
van alle tijden dus ook van recente datum!  Heeft u de foto’s in een album geplakt? U kunt wel een foto van een foto nemen met een digitale camera en dan naar ons toe mailen. U kunt ook losse foto’s/documenten naar ons opsturen per post.
Wij nemen dan een foto van een foto of scannen ze in.
De foto’s en documenten sturen we weer naar u terug. Oude filmpjes zetten we kostelloos voor u over op dvd of we versturen het digitaal naar u toe.

Weet u ook nog wat meer te vertellen over de dingen die u opstuurt zoals namen, tijdstip en/of een verhaal, dan willen we dat ook zeer graag weten.
Een huisbezoek is geen probleem, wij nemen dan onze apparatuur mee!

Weet u nog meer oud-Easterwierrumers of nazaten te wonen die misschien ook
nog wat hebben, dan willen wij dat heel graag van u weten! Digitale bestanden kunnen zo naar ons worden gemaild.
U kunt ook uw dokumentatie schenken aan onze Kommisje (dorp Easterwierrum) Het wordt dan goed bewaard en blijft dan beschikbaar voor de komende generaties.

Heeft u vragen? U kunt ons gerust mailen of bellen.

Alvast bedankt!

Digitale bestanden graag versturen naar: kopij@easterwierrum.nl
Meint Miedema telnr.06 212 34 907

Dokumenten/foto’s per post graag versturen naar:
Stephan Kurpershoek telnr: 06 235 414 65/ stephankurpershoek@live.nl
Doarpsstrjitte 18, 9021CL Easterwierrum

Vergeet niet uw eigen gegevens mee te verzenden.

Geart Siesling telnr:058 250 1264/ gsiesling@hetnet.nl

Piet Boersma telnr:06 130 61 803/ pietboersma@outlook.com

Nico van der Werf telnr. 0566601281/ nicovanderwerf@hetnet.nl

Ieder jaar op de eerste zaterdag in mei organiseert “De Histoaryske Kommisje” een gezellige avond in de Tysker in de sfeer van weleer. Op het programma staan dan o.a. een oude film en een doorlopende voorstelling van heel veel oude foto’s die nog niet eerder zijn vertoond. Houdt onze website dus in de gaten voor het programma die avond.

U kunt op deze avond ook uw foto’s/documenten of andere intressante zaken meenemen, inbrengen maar ook schenken aan onze Histoaryske Kommisje.
Inbreng graag goed verpakken in envelop of doos voorzien van naam en adres.