Histoaryske Kommisje Easterwierum, útnoeching, 2 maaie 2014Histoaryske Kommisje Easterwierrum (Toen noch bekend ûnder namme Doarpsargyf Easterwierrum).

2 maaie 2015, oanfang 20.00 oere yn de Tysker, ynrin fanôf 19.30 oere. Sa’n goeie 30 minsken kamen op dizze jûn ôf.

Programma:

  • Ûnthulling âld Reklameboerd fan De Firma Douma út Easterwierrum út de jierren 1920/30
  • Film fan de ynweiding fan de liedklok yn de âld Toer (1994)
  • Presintaasje fan “nije” âlde foto’s fan Easterwierrum.

Oanwêzich; Tryntsje van der Meer, Arie & Trienke van der Meulen, Evert en Agatha Boersma, Yde & Nieske Terpstra, Germ Boersma, Jan en Maria Scholtanus, Rintsje de Schiffart, Age & Coby de Boer, Hedzer & Julia van der Meer, Gerrit Bouma, Geart & Teatske Siesling, Tim van Vegten, Koen & Bokke Eekerk, Joast Stoelinga, Meint Miedema, Stephan Kurpershoek, Piet Boersma, Andre & Joop Bootsma, Afke Terra, Wim Terpstra en Sjoerd Rozenberg. Achter de bar Edward en Baukje Boersma.