Op sneon 14 novimber 2015 wie in histoaryske gearkomst fan de Histoaryske Kommisje Easterwierrum. Der is in nije kommisje oprjochte under namme fan Histoaryske Kommisje Easterwierrum, foarhinne wie dit it Doarpsargyf Easterwierrum. De gearkomst is útein setten mei kofje en gebak yn de Tysker.
Dizze Histoaryske Kommisje krijt ek noch in bysundere namme, mar dat wurdt pas bekind makke yn 2016 op de Noflike jûn!

Oanwezich: Stephan Kurpershoek, Meint Miedema, Geart Siesling, Piet Boersma en Nico van der Werf.