Op freed 28 maaie is de famylje Groenveld net yn Easterwierrum mei de snackservice. Folgende wike freed 4 juny, stiet de snackservice Groenveld wer op’t plein yn Easterwierrum.

Mei freonlike groetnis,

Famylje Groenveld