Uitnodiging Bijeenkomst Natuerlik ferskaat yn Noardwest Fryslân 21 januari 2017

Het afgelopen jaar hebben Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie elf keukentafelgesprekken gevoerd in het kader van het project ‘Natuerlik ferskaat yn Noardwest Fryslân’. Tijdens deze verkennende gesprekken hebben we de wensen en ideeën met betrekking tot het verbeteren van de biodiversiteit in kaart gebracht.

We willen onze resultaten van deze verkenning graag met jullie delen. Daarnaast willen we met jullie aan de slag om plannen te maken voor een vervolg ende wensen verder te concretiseren. Jullie zijn daarom van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op 21 januari aanstaande.

Tevens reiken we tijdens deze bijeenkomst een prijs uit – een waardebon voor natuurlijk zaaigoed t.w.v. €250 – aan een groep/initiatief uit Noardwest Fryslân die zich de afgelopen jaren uitzonderlijk heeft ingezet voor de biodiversiteit.

Locatie:          MFC de Tysker (Skuorrehôfwei 2a, 9021 CE te Easterwierum)
Tijdstip:          14.30 – 18.30 uur (programma tot 17.30 uur met aansluitend een stamppotbuffet)


Programma:

14.30 uur: Inloop met koffie en thee
15.00 uur: Welkom en start programma
15.10 uur: Presentatie resultaten van de gevoerde gesprekken
15.30 uur: Presentatie biodiversiteit
16.00 uur: Workshop wensen en ideeën concretiseren.

Waar liggen in mijn omgeving kansen voor o.a.:    

  • Vlindertuin/bijenweides/bloemrijke bermen
  • Biodivers inrichten van braakliggende terreinen
  • Ruilverkavelingsbosjes herinrichten
  •  Nestgelegenheden creëren voor vogels
  • Ecologische groen-/bermbeheer gemeenten en waterschap
  • Biodivers beheer-/inrichtings maatregelen polder, akker, weide, bermen en dijk

17.00 uur: Terugkoppeling plenair
17.25 uur: Prijsuitreiking
17.30 – 18.30 uur: Stamppotbuffet

Jan Piet de Boer en Roelie Ansingh (Landschapsbeheer Friesland)
Arnoud de Vries en Yvette van Dijk (Friese Milieu Federatie)

  

 

Terugkoppeling bijeenkomst Natuerlik Ferskaat 21 januari

Aanwezig op deze bijeenkomst Natuerlik Ferskaat 21 januari 2017:

Jan van Buiten (Ouwesyl en Vrouwenparochie), Roelie Greidanus (Achlum), Janny Greydanus (Achlum), Anneke van der Meer (Achlum), Willem Broersma (Achlum), Renske Mons (Oosterbierum), Hermien Moning (Oosterbierum), Sybren van der Werf (Oosterbierum), Joris Viëtor (Peins), Janny Viëtor Bartlema (Peins),
Johan Bonekamp (Easterwierrum), Stephan Kurpershoek (Easterwierrum), Bennie Nauta (Easterwierrum), Jeroen Breidenbach (Leeuwarderbos), Merel Zweemer (Leeuwarderbos), Hendrik Koster (Leeuwarderbos), Matthe van Hout (Berlikum), Marten Couperus (Provinsje Fryslân), Haaye Hoekstra (Provinsje Fryslân), Jan de Vries (Ouwesyl), Ruben Bus (Ouwesyl), Frans Boersma (Ried).

Beste mensen,

Nogmaals hartelijk dank voor jullie deelname aan de bijeenkomst Natuerlik Ferskaat op 21 januari jl.

Het was een inspirerende middag en dankzij jullie hebben we ook een mooie ambitie op kaart weten te zetten. Als we alleen al de helft zouden kunnen realiseren met z’n allen, dan hebben we echt wat te vieren voor de biodiversiteit in Fryslân.

De komende tijd gaan wij aan de slag om al jullie wensen en ideeën, die jullie op kaart hebben gezet, te bundelen. Het doel is te komen tot één (of meerdere) grote projectaanvraag en deze in te dienen bij LEADER en het Waddenfonds. Hopelijk kunnen we dan grootschalig flink wat meters maken voor de biodiversiteit in Noordwest Fryslân. Mogelijke zoeken we bij de uitwerking nog contact, mochten we ergens verduidelijking nodig hebben. We houden jullie in ieder geval op de hoogte.

Bijgaand zoals afgesproken:

  • Adressenlijst van de aanwezige deelnemers (mochten we nog namen/mailadressen missen, geef het vooral door dan pas ik het nog even aan)
  • Een aantal foto’s van de bijeenkomst
  • Presentatie ‘Biodiversiteit in de streek’ van Gerrit Tuinstra en Martijn Broekman
  • Resultatenoverzicht keukentafelgesprekken (NB. dit kan inmiddels iets gewijzigd zijn sinds de bijeenkomst)

Tot zover eerst. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om ons te bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

Jan Piet de Boer en Roelie Ansingh (Landschapsbeheer Friesland)
Arnoud de Vries en Yvette van Dijk (Friese Milieu Federatie)

 

Overzicht resultaat keukentafelgesprekken natuerlik ferskaat NW