De film “Fuort” makke yn 2011 en spyle troch de jongerein út Easterwierrum, Jan Arendz, Marijke Geertsma en Rense Westra is no te sjen op YouTube-kanaal fan Jacob Fokkens (Kamera en Montage). Rezjy: Hotze Karsten en Trudy de Vos. Yn gearwurking mei Toanielferiening “Op Nij Foriene”.