Op 20 maaie hat de Fûgelwacht Easterwierrum in ekskurzje nei Lauwersmar organisjearre.

Oanwezich: Stephan Kurpershoek, Johan Bonekamp, Thedo van der Wal, Meint Miedema, René Abbing, Joast Stoelinga, Piet Boersma, Koen Eekerk en Bennie Nauta.

  • 10.30 Sammelje by Tee en kofjeskinkerij Wolkom yn Easterwierrum.
  • 11.00 Fertrek nei Lauwerseach
  • 12.00 Oankomst Lauwerseach, ite by fiskrestaurant Sterkenburg.
  • 13.30 Ekskurzje under lieding fan ien fan steatsboskbehear yn de Lauwersmar. Helaas is de boskwachter net opkommen dagen en ha wy sels rûn sjoen.
  • 15.30 Op terras by It Pierenend.
  • 17.45 Ite by de Trilker yn Poppenwier.

Hjirunder in impresje fan de dei.