Reiske mei de Pream troch de Greiden! Sneon 21 maaie 2016

Programma:

13.50: Sammelje op it Reade Plein yn Easterwierrum, dernei opstappe yn de pream by de Dille.

14.00: Ekskurzje/fartocht mei Germ Stenekes troch De Greiden, oer de Swette lâns de Swelletille by de Dille rjochting Ljouwert.

17.00: Ein fan de Ekskurzje/fartocht.

17.00: Lekker ite: fleisskroeierij (bbq) yn Boazum!

Dielnimmers: Joast Stoelinga, Stephan Kurpershoek, Piet van der Meer, Bokke Eekerk, Gertjan Koster, Piet Boersma, Meint Miedema, Thedo van der Wal, Koen Eekerk, Klaas de Jong en Romke Veldman.