Foto’s fan de Warkumerwaard en ite yn de Boazumermjitte.

Op 11 Maaie stie der in ekskurzje nei de Warkumerwaard op it program. Dit jier gie it dan einlik mar dochs troch. It  sintsje kaam sels sa no en dan te foarskyn. De ekskurzje stie ûnder lieding fan de hear Boersma út Warkum. We moasten der goed om tinke wêr we rûnen want it wiene allegear nesten. Ta eintsje beslút ha we noch noflik iten en buorrele yn de Boazumermjitte. Koartsein in tige slagge ekskurzje