Spulwike wie wer ien grut feest! Dit kinne wy net sûnder ús fantastyske frijwilligers, stipers en freonen. Wy wolle de mienskip sa folle mooglik belûke by Spulwike en derom freegje wy: wolsto ek dat de generaasje bern fan de takomst oan Spulwike meidwaan kin? Wurd dan freon as stiper en gean nei ús webside: https://www.spulwike.frl. 

Alfêst tige tank namens Stichting Spulwike Littenseradiel!