De grins fan 250 freonen is passeare! De Spulwike is in stikje identiteit fan de Greidhoeke en in machtich barren foar de bern fan de Greidhoeke, lokkich fine jim dat ek 

Bist do nog gjin freon en hast do ek sokke moaie tinzen oan de moaiste wike fan de simmerfakânsje? Wurdt dan freon! –> https://spulwike.frl/freonen-2/ 

Jetse Van Wijngaarden Lokwinske, do bist de 250e freon fan de Spulwike! De Spulwike Goodies komme dyn kant op!