Noch efkes nei-genietsje fan trije fantatyske toanielfoarstellings fan Scrooge yn doarpshûs de Tysker te Easterwierrum. Dizze moaie foto’s binne makke troch Albert Ypma (Heit fan Selena).