Verslag van de jaarvergadering Doarpsbelang Easterwierrum op 9 februari 2009 om 20:00 uur in de Tysker.
Opening

Tjitske Bootsma heet iedereeen hartelijk welkom. Met 45 personen is er sprake van een mooie opkomst in het dorpshuis. De presentielijst gaat rond (wordt als bijlage toegevoegd aan de notulen)

Afmeldingen:
• Joke Smits
• Jan en Marja schotanus
• Tryntsje v.d. Meer

Verslag jaarvergadering 12/2/2008
Het jaarverslag is voor een ieder gepubliceerd op de website van Easterwierrum. Voor de liefhebber en digibeten was een papieren exemplaar beschikbaar bij skriuwer Tryntsje van der Meer. Desondanks de vraag van Broer Boersma om het verslag in de skoalkrante af te drukken. Het bestuur neemt dit ter kennisgeving aan.

Inhoudelijk zijn er geen vragen en opmerkingen.


 

Jaarverslag 2008
Tjitske leest het jaarverslag over 2008 voor. Hierover geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website Easterwierrum.nl

Financiele verslagen 2008

Dorpsbelang; Anneke geeft uitleg over de stand van zaken. Geen verrassende zaken behalve wat extra subsidies voor de jeugdcommissie. Er loopt verder een project om de diverse bestuur(aansprakelijkheids)verzekeringen via de gemeente te laten lopen. Dit geeft een collectiviteitvoordeel.

Beheerscommisisie (na de pauze); Korte toelichting door Auke. Met name als gevolg van boekhoudkundige reserveringen (voor onderhoud/afschrijving etc.) is het rendement over 2008 negatief – € 1749,=.

Rendement op consumpties ligt volgens Lieuwe Brandenburgh niet in de lijn met 2007? Redenen hiervoor: diverse kosten over 2007 zijn in 2008 geboekt. Brutowinst % is volgens Sjoerd Sypersma gezakt? Inkoop is duurder geworden terwijl verkoopprijzen niet gewijzigd zijn. Ook het aandeel van Do Komst en de Merke is groot. De marge die hierop wordt gemaakt is relatief lager.

Waarom meer belasting in 2008? Dit is het gevolg van het niet kunnen verleggen van de btw, hetgeen in 2007 wel het geval was.

Vraag over jaarlijkse subsidie t.b.v. onderhoud van de gemeente; deze is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan, opgesteld door een ingenieursbureau. Ook de jaarlijkse reserveringen die we maken zijn op dit plan gebaseerd.

Wie onderhoudt het keatshokje? Dit gaat via dorpsbelang i.s.m. verenigingen. Jan Terra zal herstel van de regenwaterafvoeren voor zijn rekening nemen. De rekening van de materialen kan naar DB

Verslag kascommissie
Rintsje de Schiffart/Theo Visser; de boekhouding van DB en BC zijn nagekeken en akkoord bevonden. Nieuw lid voor kascommissie: Djoke Reitsma


 

Voordracht nieuwe leden:
Klaas Jepma, Doarpsstrjitte 48
Jancko Nauta, Tsjerkebuorren 9
Johan Jilderda en Wietske Cnossen, Bûtewei 8.
Bert de Jong en Jansje Grypstra, Skuorrehofwei 7

Er zijn geen bezwaren hieromtrent en de vergadering heet deze nieuwe leden van harte welkom.


 

Bestuursverkiezing:
Tjitske Bootsma heeft haar termijn er op zitten. Stephan Kurpershoek wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Stephan wordt met algemene stemmen aangenomen als nieuw bestuurslid.

Nieuwe rolverdeling bestuur 2009:
Anneke Monsma – voorzitter
Jo-Albert Kooistra – penningmeester
Tryntsje van der Meer – secretaris
Auke de Vries – lid & beheerscommissie
Stephan Kurpershoek – lid

Bestuursmededelingen:
Situatie rondom fam. Van Breemen
Doarpsbelang- bestuur veroordeelt de situatie zoals deze rond oud en nieuw is ontstaan. De vergadering is in zijn algemeenheid niet trots op de situatie. De vergadering roept de daders op om de teksten zo snel mogelijk van de gevel van het voormalig café te verwijderen. Als de daders het niet schoonmaken dan zal er wellicht initiatief van dorpsgenoten moeten komen om het op te lossen. Doarpsbelang zal hierin een afwachtende houding aannemen.

Met betrekking tot de berichten in de media: Jitske Miedema heeft een reactie op de publicatie naar de krant gestuurd. De krant heeft echter bericht deze reactie niet te plaatsen omdat we de situatie niet via de media moeten oplossen maar binnen het dorp een oplossing moeten vinden.


 

Uitbreidingsplan Tysker
Na de merke 2008 zou de bouw los gaan. Subsidie gelden kwamen echter niet tijdig los waardoor vertraging ontstond. Inmiddels hebben we een toezegging van 20.000 euro van Littenseradiel. Met deze toezegging zijn ook de verdere aanvragen naar subsidieverstrekkers gestuurd. De nieuwe verwachting is dat we oktober 2009 alsnog los kunnen met de bouw.

Vraag vanuit de vergadering: Hoeveel hebben we nodig? Het benodigde bedrag voor de uitbreiding en diverse aanpassingen bedraagt 120.000 euro. Hiervan hebben we zeker 60.000 nodig vanuit de diverse subsidies. De overige 60.000 euro zal door zelfwerkzaamheid moeten worden opgebracht.

Jan Terra vraagt wat ook al weer de plannen waren; Er komt een uitbreiding aan de achterzijde van de Tysker ten behoeve van opslagruimte voor Pjutten, korps en (drank) voorraad. Tevens zijn er posten meegenomen voor geluidsisolatie.


 

Uitbreiding Nieuwbouw Easterwierrum
17 maart 2009 hopen we bij het bestuurlijk overleg verdere info te krijgen aangaande de nieuwbouw.

Doarpsbelang vraagt de inwoners om aan de gemeente en doarpsbelang kenbaar te maken of je concreet plannen hebt om te bouwen. Dit willen we graag laten vastleggen.

De algehele conclusie over de situatie rondom de nieuwbouw is dat het een hele vreemde gang van zaken is. Doarpsbelang blijft in nauw contact met Littenseradiel om het huidige woningcontingent voor het dorp te behouden.

Paad nei Tsjerkebuorren/Heechhout Ald feart
Albert Stoelinga en Rintsje de Schiffart zijn hiermee bezig geweest. Nieuwe brugje komt er niet om diverse redenen.

Betonpad naar Tsjerkebuorren komt er wel; zou gepland worden. Doarpsbelang neemt dit mee naar bestuurlijk overleg op 17 maart 2009.

Wie zorgt voor onderhoud van de bruggetjes in land? Dit is de gemeente. Indien er problemen mee zijn (verzakking, overgroeid etc.) dan moet men dit zelf melden bij klein leed.

Rinpaad naar Dille
Het pad ligt er wel maar loopt niet prettig. Onkruid wordt 1 x per jaar door de gemeente gespoten. Je kan niet op het pad fietsen, maar dat is ook niet de bedoeling want het is een voetpad.
De gemeente zou kijken hoe het pad verbeterd kan worden.

Opknappen reade plein
Een kleine werkgroep heeft een plan ontwikkeld om het reade plein wat ‘mooier’ te maken en tevens zo in te richten overlast van parkerende en slippende auto’s terug te brengen.
Tjitske geeft een korte toelichting, waarbij Theo Melein ondersteunt met de juiste namen van de diverse planten, struiken en bomen. Na de vergadering is er voor iedereen de gelegenheid om het plan te voorzien van commentaar door middel van post-it briefjes te plakken.

Broer Boersma: Is er plaats voor een Jeu de Boule-baan? De werkgroep heeft hier wel naar gekeken maar ziet praktisch gezien geen geschikte plek op het plein. Misschien bij de Tysker?


 

Rondvraag
Van wie is de caravan tegenover Jan de Schiffart en wat gaat hier mee gebeuren? De eigenaar, die bij allen bekend is, moet deze in overleg met de jeugd die de caravan gebruikt heeft afvoeren. Misschien kunnen we de jeugdsubsidie gebruiken om de caravan af te voeren, maar dit is helaas geen optie.

Theo Melein zal de bomen in de Doarpsstrijtte knotten; vrijwilligers gevraagd? 2 personen melden zich spontaan aan.

Spulwike; het is ’s nachts te lang onrustig in en om de Tysker. De behearskommisje is hierdoor verrast aangezien deze klacht niet eerder is binnengekomen. De behearskommisje zal het spulwike-bestuur hierop aanspreken. Na 23.00 uur geen geluid meer buiten.

Akoestiek in de grote zaal is slecht. Wanneer wordt dit nu aangepast? Dit gaat mee met de uitbreidingsplannen die naar verwachting in oktober van dit jaar gaan starten.

Overlast auto’s op reade plein: rubber strepen trekkende auto’s geven overlast; doormiddel van de herinrichting van het plein hopen we dit terug te brengen. Bij herhaaldelijk overlast eerst de betrokkenen hierop aanspreken. Indien dit niet werkt melding maken bij de politie.

Parkeerplaatsen auto’s op de kopse kant van de Aldfeart zijn eigenlijk niet geschikt; zijn er alternatieve parkeerplaatsen voor bewoners van Mounestrjitte en Tsjerkepaad?

Overlast honden en campers van Jaap Hoekstra. De naaste buren zullen, zoals het hoort, even bij Jaap langs om dit te bespreken.

Tenslotte nog een kort dankwoord van Auke de Vries aan Tjitske Bootsma voor haar inzet de afgelopen 5 jaar. Tjitske krijgt een mooie handgemaakte aardewerken vaas met daarop een herinnering aan deze periode.

De vergadering wordt om 21.50 uur gesloten.